Brott-straff

Milgram

Wednesday, October 11th, 2023

Milligram- experimentet är en berömd psykologisk studie som utfördes av Stanley Milgram på 1960-talet. Experimentet syftade till att utforska människors förmåga att lyda auktoritet och ta beslut som strider mot deras egna moraliska principer. Här är en tolkning och förståelse av Milligram-experiment:

  1. Auktoritet och lydnad: Experimentet visade tydligt att många människor är benägna att följa auktoritetsfigurer och utföra handlingar som de personligen kan finna oetiska eller immorala. Deltagarna i experimentet var villiga att ge elektriska stötar till en annan person på order från auktoritetsfiguren (en forskare) även när de trodde att dessa stötar orsakade smärta.
  2. Konformitet och social press: Ett viktigt aspekt i experimentet var den sociala pressen som deltagarna kände. De kände sig ofta tvingade att följa instruktionerna från auktoritetsfiguren eftersom de inte ville avvika från normen och inte ville verka avvikande eller oroliga. Det visar hur starkt sociala normer och grupptillhörighet kan påverka våra beslut.
  3. Mänsklig ondska: Milgram-eksperimentet har också tolkats som en indikation på människors förmåga att utföra ondskefulla handlingar när de tror att de handlar på order från en auktoritet. Det har varit en oroande påminnelse om potentialen för ondska som kan uppstå genom konformitet och lydnad.
  4. Etiska frågor: Eftersom Milgram-eksperimentet involverade psykiskt stressande situationer och potentiell skada för deltagarna, har det också genererat diskussioner om etik inom forskning. Experimentet har bidragit till utvecklingen av strikta etiska riktlinjer för människosubjektforskning för att skydda deltagarnas välbefinnande.

Sammanfattningsvis är Milgram-eksperimentet en viktig studie som har gett insikt i mänsklig lydnad och förmågan att följa auktoriteter, även när det leder till oetiska handlingar. Det har väckt frågor om mänsklig natur, moral och etik inom forskning och har haft en djupgående påverkan på psykologisk och etisk diskussion. Om Milgram

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com